ภาพกิจกรรม

การเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ปีการศึกษา 2564